Milieubeleid van de Europese Unie

Het milieubeleid van de Europese Unie is geleidelijk opgezet met de Europese integratie.

Historisch

De Europese Akte, ondertekend in 1986 legde de fundamenten en principes door de integratie van titel VII van het milieu, het Verdrag van Rome tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap en eist dat het in alle communautaire beleid rekening worden gehouden. 1992 Verdrag van Maastricht opgenomen in de doelstellingen van de Gemeenschap en het Verdrag van Amsterdam in 1997 maakte van duurzame ontwikkeling een van de doelstellingen van de Unie.

Operatie

Het milieubeleid op basis van de voorzorgs- en preventieve maatregelen, moet het beginsel van de correctie van milieuschade en de vervuiler betaalt. Verder wil de EU de toegang tot informatie en de beoordeling van de gevolgen van een project op het milieu te verbeteren.

Het is vooral door de invoering van normen en voorschriften die het mogelijk maken voor de aanpassing van de nationale wetgeving. De EU, in het kader van het Kyoto-protocol, is een doelstelling van het verminderen van uitstoot van broeikasgassen te stellen met 8% in 2012 en 20% in 2020 ten opzichte van 1990. In dit verband heeft het plan in 2008 aangenomen klimaat- en energie, is bedoeld om de uitstoot te verminderen van de uitstoot van 2020, verhoging van het gebruik van hernieuwbare energie en 20% van het energieverbruik te besparen.

Onderdelen van het milieubeleid

  • De strijd tegen de vervuiling van lucht en water: de veralgemening van waterzuiveringsinstallaties in gemeenten met meer dan 2000 mensen sinds de richtlijn van 21 mei 1991, in aanvulling op de ecologische verbetering Marien Milieu: lidstaten nemen alle nodige maatregelen om zware ongevallen te voorkomen. De Seveso II-richtlijn van 1996 voorziet in de jaarlijkse inspectie van de meest gevaarlijke installaties; Deze richtlijn is gewijzigd bij richtlijn 2003/105 / EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2003 aan de preventie van ongevallen te versterken en beperken de gevolgen van ongevallen;
  • De bescherming van de natuur en de biodiversiteit: ex. Richtlijn inzake de bescherming van wilde vogels uit 1979, de richtlijnen "leefgebied" van 1992 en 1997 aan een Europees netwerk van beschermde gebieden "Natura 2000" vast te stellen. Kader van het financieel instrument voor het milieu LIFE +.

Bronnen

Referenties

  • ↑ Artikel 2 VEG
  • ↑ artikel 2 VEU
  • ↑ Het milieubeleid van de Europese Unie.
  • ↑ No. 90/313 / EEG van de Raad
  • ↑ No. 85/337 / EEG van de Raad
  • ↑ Leaf weg de Europese Unie om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.