Dicamba

UN-nummer:
3077: GEVAARLIJK MATERIAAL VOOR MILIEU, SOLID, NOS

Dicamba is een herbicide, een deel van de bestrijdingsmiddelen, die gegroepeerd zijn in de grote familie van biociden. Dit is een toxisch derivaat van benzeen of specifiek benzoëzuur.

Werkingsmechanisme

Dicamba is onderdeel van het "hormoon herbiciden" of fytohormonen. In kleine doses, kan het stimuleren of stoppen van de groei van breedbladige onkruiden.

Het kan worden gebruikt in combinatie met Roundup wiet Monsanto's waarin verschillende begin wennen.

Toxiciteit

Dicamba wordt beschouwd als matig giftig bij inname en inademing zwak of via de huid.


De meeste gegevens zijn afkomstig uit studies met proefdieren, niet geëxtrapoleerd met zekerheid aan de mens, en niet rekening houdend met eventuele synergetische effecten op lange termijn of versterking.
Ook de effecten variëren tussen dieren onderzocht: een studie toonde geen effect op de voortplanting van ratten in gevangenschap in het konijn, maar het abortuscijfer toekomst toeneemt en foetale gewicht daalt tot 0, 0,5, 1, 3 of 10, met toxische effecten die bij de moeder. Effecten op de lever zijn vermeld in muizen, maar niet bij de mens waargenomen

Toepassing door de lucht, die wordt beoefend in een aantal landen verhoogt het risico op blootstelling van mensen, vee en wilde dieren. Chronische blootstelling kan leiden tot dezelfde verschijnselen zoals hierboven beschreven

Gezondheidseffect

Dicamba verschijnt niet mutageen, maar vermoed teratogeen bij de mens, hoewel dergelijke effecten niet aangetoond bij ratten en konijnen.
Het kan ook interfereren met het voortplantingsproces.

Symptomen van vergiftiging bij mensen voor dicamba: verlies van eetlust, braken, pijn en spiersamentrekkingen kortademigheid, effecten op het centrale zenuwstelsel, benzoëzuur sporen in urine incontinentie, cyanose, en induceert uitputting door herhaalde spierkrampen.
Inhalatie kan worden gevolgd door irritatie van het neustussenschot, long- en verlies van spraak.

Dicamba zeer irriterend en bijtend voor de ogen en slijmvliezen oog kan blijvende schade veroorzaken als spatten als de ogen niet onmiddellijk werden schoongemaakt (spoelen met water gedurende minstens 15 minuten, dat n 'niet uitsluit mogelijk zwelling van de oogleden en het hoornvlies opacificatie gedurende een week.

De meeste mensen die ernstige vergiftiging dicamba en nabestaanden hebben geleden hersteld binnen twee tot drie dagen zonder duidelijke blijvende gevolgen.

Regeling

In termen van de regulering van gewasbeschermingsmiddelen:

  • voor de Europese Unie: deze werkzame stof is opgenomen in bijlage I bij Richtlijn 91/414 / EEG van de Raad van Richtlijn 2008/69 / EG.
  • voor Frankrijk: deze werkzame stof is toegestaan ​​in de samenstelling van preparaten profiteren van een handelsvergunning.