Bestuur

Bestuur is soms controversieel begrip omdat gedefinieerd en begrepen op verschillende manieren en soms tegenstrijdige. Echter, ondanks de vele toepassingen van het woord, lijkt het om soortgelijke thema's van "goed bestuur" te dekken. In de meeste van die in de publieke of private sector gebruiken dat woord, het betekent vooral een beweging van "shift" in het denken, besluitvorming en evaluatie, met een toename van het aantal plaatsen en actoren die betrokken zijn bij de beslissing of de bouw van een project.
Het verwijst naar de invoering van de nieuwe controle-modi en meer flexibele regelgeving en ethische, gebaseerd op een open en geïnformeerde partnerschap tussen de verschillende actoren en betrokkenen, zowel lokale en wereldwijde schaal dat Noord-Zuid.

De belangrijkste types van bestuur

Er zijn twee hoofdtypen van bestuur: corporate governance voor de private sector en politiek bestuur om politieke en bestuurlijke denken. In politiek bestuur, spreken we van globale of global governance, territoriaal of lokaal bestuur gebaseerd op de schalen van bestuur gericht.

Governance betreft in het bijzonder:

 • publieke of collectieve of collaborative beheer van gemeenschappelijke eigendom;
 • de overheid openbare instellingen, zoals de VN, de EU, de lidstaten, de lokale overheden, de OESO, enz. voor de moralisering van de handel, de rechten van de burgers, het milieu en natuurlijke hulpbronnen;
 • het management van bedrijven, als de aandeelhouders niet tot louter leveranciers van kapitaal;
 • het beheer van maatschappelijke organisaties voor de eerbiediging van de medewerkers en de begunstigden;
 • ledenorganisaties voor de eerbiediging van de leden.

Definitie

Voorbij het ideologische connotatie die kan toewijzen of valkuilen en andere achteruitgang van de levensomstandigheden die het kan belemmeren, of de proliferatie van conceptuele categorieën die zouden kunnen bezoedelen het: Functional, politieke, openbare, privé, lokale, stedelijke, territoriale, Europees, VN, corporate governance, familie, strategisch bestuur, academische, beheer van informatie technologie, internet, goed bestuur, blijft onmiskenbaar een onherleidbare kern. In dat kan worden erkend van veel meer of minder concepten, sommige van haar intrinsieke kenmerken genereren van een onmiskenbare multidimensionale sociale dynamiek: de toegang tot informatie, de strijd tegen corruptie, openheid en verantwoording, management efficiënt gebruik van hulpbronnen, professionele cultuur, de erkenning van toekomstige generaties, bescherming van het milieu en duurzame ontwikkeling.

Etymologie

Deze term, afgeleid van bestuur, is van het Latijnse gubernare, dat is van het Griekse kubernâo, werkwoord in cybernetica. Governance werd gebruikt in de oude Frans als een synoniem voor de overheid.

In het midden van de vijftiende eeuw, de term bestuur verwijst naar de binnenlandse belasting de huishoudster, terwijl vanaf 1478 zij wijst ook de provincies Artois en Vlaanderen, zodat ze een speciale administratieve situatie. Hij overleed in het Engels in de veertiende eeuw.

De term in onbruik raakte in Frankrijk, deels omdat het werd geassocieerd met het oude regime. Hij bleef in het Engels. Hij keerde in de Franse taal in de jaren 1990 door de Engels woord "bestuur".

Genealogie

Het concept van het bestuur is geboren uit de Franse taal woord verwijst in de politieke taal van de Middeleeuwen, nadat de regering geleidelijk vervangen. Het woord is verdwenen eeuwen voordat weer verschijnen in een heel andere context van de jaren 1970: dat van de onderneming, via de uitdrukking van corporate governance. Dus uit de particuliere sector heeft het concept dook, die vervolgens aangewezen beheer van bedrijven op basis van een relatie tussen de macht van de aandeelhouders en het management. Het is dan de vraag naar de aard van de actoren die betrokken zijn bij de besluitvorming binnen het bedrijf, en hoe ze met elkaar omgaan.

In 1975, het verslag van de Trilaterale Commissie het bevat de term bestuur die geleidelijk zal vervangen met die van de "bestuurbaarheid".

Politieke en administratieve denken leent vervolgens uit de bedrijfsleiding de notie van het bestuur in twee fasen.

De eerste stap komt overeen met de vrije omwenteling van de jaren 1980, resulterend in een nieuwe manier van denken over politiek. Met de ondervraging van de rol van de staat in het bijzonder in de Angelsaksische landen, ontstaat een functionele opvatting van het bestuur met betrekking tot de zogenaamde logica van New Public Management. Deze logica is gebaseerd op een minimalistische visie van de staat die het moet terug te zijn "business hart" op de decentralisatie van de functies van andere actoren beschouwd als niet-strategisch, zo doen ook hetzelfde moment grote industriële groepen die globalisering.

De tweede fase is die van de jaren 1990, dat een diepere reflectie over de rol van de regelgeving staat in reactie op de visie naar voren komt, wordt geacht technocratisch, New Public Management. Auteurs als Guy B.Peters Donald j.Savoie of Pierre Calame dan erop aandringen dat de crisis van de staat is niet alleen te maken met een interne crisis in de functies en de structuur. Deze crisis is meer over het vermogen van de staat om haar legitimiteit vast te stellen en het overheidsbeleid in overeenstemming met de sociaal-economische behoeften te formuleren.

Zonder vermelding van het concept van de crisis van de staat, maar eerder dat transformatie, auteurs zoals Bob Jessop of verwijzen Neil Brenner moment wijzigingen van de openbare macht om een ​​reeks van macro-sociologische en economische ontwikkelingen die van invloed op de centrale rol van de staat en zijn instellingen in de sturing en beleidsregel. Het werk van Patrick Le Gales Bernard Jouve of focussen op lokale gemeenschappen werden gebruikt om de reikwijdte en de grenzen van deze wijzigingen van de huidige politieke orde te meten.

Momenteel

In westerse samenlevingen geregeerd door de liberale democratie, goed bestuur verwijst naar de interacties tussen de staat, de politieke lichaam en de samenleving, en dus ook voor systemen en coalities van publieke en private actoren lobbyismes. Goed bestuur streeft publieke actie doeltreffender en dichter bij het publiek goed en het algemeen belang, en dus legitiem te maken. Het is bedoeld om ze gemakkelijker of soepel bestuurbaar samenlevingen te maken. Dit veronderstelt ook een systeem dat niet overexploits middelen en kan veerkracht. Het is een concept dat uitgebreid is gebruikt door de theoretici van de openbare orde, politicologen en sociologen sinds de Earth Summit in 1992 waarin de dringende behoefte aan een meer duurzame ontwikkeling gemarkeerd ...) .

Het is ook een theorie van sociale regulering, die moet aan het werk op alle niveaus van de overheid worden vastgelegd. Zo spreken we van lokaal bestuur, stedelijk bestuur, territoriaal bestuur, Europese governance en global governance: Er is geen enkel model van het bestuur, maar governance-systemen.

Hoe de instellingen werk heeft een impact op de veerkracht van het milieu. In het verleden konden veel gemeenschappen en bedrijven worden geconfronteerd, voor enkele eeuwen, belangrijke veranderingen in hun omgeving. De aanzienlijke en plotselinge veranderingen zijn moeilijker te dragen.
Sommige onderzoekers geloven dat de milieu-omstandigheden ideaal van goed bestuur en zal steeds zeldzamer als gevolg van nieuwe en kritische kwesties zoals wereldwijde of grensoverschrijdende verontreiniging, overbevissing, tropische ontbossing op grote schaal, en verstoring zijn klimaat die zeer grote schaal, en kan snel en onder invloed van factoren waarvoor lokaal niveau niet alleen genomen ontwikkelen. Sommige bestuur strategieën lijken het toch mogelijk om deze problemen beter aan te pakken; dat onder andere informatie, dialoog en het opbouwen van een meer op samenwerking oplossingen tussen de betrokken partijen, maar ook ambtenaren, wetenschappers en economische actoren, door middel van leersystemen, het stimuleren van experimenten en verandering.

De Angelsaksische bestuurlijke wetenschap assimileert het openbaar bestuur, overheid leer, die het gebruik van deze agentschappen of zelfstandige bestuursorganen bepleit.

Sommige critici van de "good governance" zie het als een ideologie van de intrekking van de welvaartsstaat, of zelfs een theorie over de staat van ontbinding, op het werk, omdat de neoliberale begin van de jaren 1980, bijvoorbeeld, Jean-Christophe Mathias hekelde de stopzetting van de term "regering" ten gunste van die van het "bestuur", uit te leggen dat dit een schending van de beslissingsbevoegdheid van de staatsgarantie volkssoevereiniteit, vervangen door een participatieve democratie n 'die - volgens hem - geen echte politieke attribuut. Voor onafhankelijke onderzoeker, "ontsporing overheid om de governance laat zien dat we zijn overgegaan van een beschaving van volkssoevereiniteit belichaamd in de republikeinse wet, de hoeder van het algemeen belang, een pragmaticus maatschappij particularistische en utilitaire, enkelvoud garantie van de economische belangen, waarin de notie van algemeen welzijn heeft geen juiste plaats. "

Analytisch kader van het bestuur

Het analytische kader van de governance is een methode om situaties van 'governance' nemen bij collectieve processen bepalen van oplossingen voor de problemen van de openbaarheid en produceren normen of maatschappelijke instellingen.

De drie dimensies van bestuur

In De sociale staat van Frankrijk, Jean-François Chantaraud huidige bestuur als de set van regels en procedures voor het organiseren van reflectie, besluitvorming en controle van de uitvoering van de besluiten binnen een sociaal lichaam.

Public governance-systemen

Het VN-systeem

Het draagt ​​het concept van global governance op verschillende manieren:

 • via een concept van de vrede voor altijd op te bouwen en niet louter als een wapenstilstand;
 • door middel van een multilaterale aanpak van de participerende democratie, een combinatie bond drie polen: de wereld als geheel, vertegenwoordigd door de VN, overheden en individuen of groepen personen, verlicht, "alle drie onder controle de andere twee ";
 • de ligging tussen democratie en macht, tussen de egalitaire en universalistische ideaal als onderdeel van een wereld 'van soevereine staten en oneffen, wiens legitimiteit is gebaseerd op een goed afgebakend gebied en de bevolking ";
 • door het maken van het voortbestaan ​​van de mensheid en de bescherming van het milieu, die een voorwaarde is, een kruis en universele politieke kwestie, gebaseerd op een triple alarmerend feit: de toename van nieuwe massavernietigingswapens mogelijkheden, verslechtering verstoring van het natuurlijke evenwicht en de snelle degradatie van ecosystemen en de mens, als gevolg van de torenhoge circulaties, de trend naar pandémisation van elke epidemie.

De eerste tekst bestuur en de nodige verknopen natuurbescherming is het World Charter for Nature, uitgeroepen door de Verenigde Naties in 1982 de toppen van de aarde, tien en twintig jaar later.

De aanpak van de Wereldbank

De grote mondiale schulden uit de jaren 1970 verklaart gedeeltelijk de toenemende tussenkomst van de Bretton Woods-instellingen bij de vaststelling van het overheidsbeleid van de schuldenlanden.

In 1986, de Wereldbank streeft naar de oorzaken van de meer of minder succes van de structurele aanpassingsprogramma's zij voert begrijpen. Deze reflectie wordt begeleid door een verlangen om steeds complexere voorwaarden voordat begint te legitimeren. Terwijl de bilaterale donoren leggen hervormingen zoals politiek pluralisme en burgerlijke vrijheden, gepostuleerd essentieel om "goed bestuur" als een voorwaarde voor het verkrijgen van fondsen van ontwikkelingshulp, de Wereldbank koos in plaats daarvan forward administratieve vereisten, het combineert de "good governance". Het concept van het bestuur wordt er gedefinieerd, in het algemeen, als "de wijze qui macht wordt uitgeoefend op het beheer van een land de economische en sociale middelen voor ontwikkeling" en de principes voor goed ondernemingsbestuur zijn ook public affairs. Zo, transparantie, toegang tot informatie, de rechtsstaat, de verantwoording en het beheer van de openbare sector zijn allemaal kenmerken die verband houden met goed bestuur.

Zo is voor de Wereldbank, het bestuur omvat de normen, tradities en instellingen, waardoor een land oefent gezag over het algemeen welzijn, in een ontwikkelingsperspectief. Het niveau van sociaal kapitaal van een land kan het succes van de economische ontwikkelingsplannen als de ontwikkeling van de democratie Goed bestuur helpen dekt zowel het vermogen van de overheid om effectief te beheren haar middelen, om relevante beleid te voeren dat het respect van de burgers en de staat voor de instellingen, en het bestaan ​​van democratische controle over de ambtenaren van de autoriteit.

De aanpak van de Europese Unie

De Europese Commissie ging zijn eigen concept van het bestuur in het Witboek over Europese governance. Zo heeft de Europese governance term betekent regels, processen en gedragingen die de uitoefening van de bevoegdheden van invloed zijn op Europees niveau, met name op het gebied van openheid, participatie, verantwoordingsplicht, doeltreffendheid en consistentie. Deze vijf "beginselen van goed bestuur" te versterken die van subsidiariteit en proportionaliteit.

Het Verdrag van Lissabon bevat nu ook de term bestuur artikel 15 en artikel 21. Dit inscriptie in het Verdrag onderstreept de nodige openheid en transparantie van de EU-instellingen en is bedoeld "om de deelname te verzekeren het maatschappelijk middenveld. "

Governance vijf

Het begrip "bestuur Five" werd in Frankrijk in 2007 geïntroduceerd ter gelegenheid van de Grenelle Environment

Het doel is om de samenstelling van een aantal nationale, regionale en lokale overlegorganen die bedoeld zijn om het milieubeleid en duurzame ontwikkeling aan te pakken door het balanceren van de vertegenwoordiging van de belanghebbenden in de Grenelle te veranderen, om een ​​vast "5 bestuur". Het is daarom noodzakelijk om de vertegenwoordiger van de milieu-actoren, in staat om uit te drukken en te verdedigen met meer volledigheid, juistheid te selecteren en als geheel, milieuvraagstukken.

Private governance-systemen

Corporate Governance

Andere governance-systeem, corporate governance is het geheel van organen en beslisregels, informatie en monitoring waardoor de houders en partners van een instituut voor de rechten, om hun belangen gerespecteerd en hun stem te laten horen in de operatie daarvan.
Corporate governance is in de afgelopen jaren ondergaan een belangrijke transformatie met massificatie en internationalisering van eigendom. Deze veranderingen leiden tot een significante verandering in het functioneren en de rol van de belangrijkste instellingen van de corporate governance: Algemene Vergadering, Raad van Bestuur, commissies. Pierre-Yves Gomez heeft de hypothese van de democratisering van de corporate governance-structuur voor dergelijke veranderingen.
Frankrijk, mei 2013, het principe van zelfregulering op dit gebied blijft behouden: de MEDEF en de Franse Vereniging van Private Enterprise, voorzitter van het bestuur van het Instituut voor Governance van publieke organisaties en Prive en voorzitter van de Global Council over de rol van Business, World Economic Forum, nodigen bijzonder na te denken over attitudes en praktijken die de Raad van Bestuur bij zijn verantwoordelijkheid volledig nemen. Professor Allaire zegt dat "Governance is om alle middelen voor een organisatie om de doeleinden waarvoor het is gemaakt, en zo transparant, efficiënt en met respect voor de verwachtingen van de stakeholders uit te voeren. Governance is dan ook gemaakt van verantwoording regels en operationele principes vastgesteld door de Raad van Bestuur om de strategische richtingen te bepalen, bieden toezicht op het beheer en de bevordering van de opkomst van de waarden integriteit en uitmuntendheid binnen de organisatie. " Talrijke openbare verklaringen, opleiding, actie-onderzoek en verspreiding van kennis worden gemaakt in deze richting, die, bijvoorbeeld, de beloning van bestuurders systeem modificatie.

Governance van het familiebedrijf

Deze aanwijzing bevat thema's van familie eigen gedachten en acties op familie en intergenerationele transmissie, de machtsstructuur van de familieleden en echtgenoten, payroll werkgelegenheid, projectorganisatie familie, ondernemend, filantropische, maar ook de definitie en de organisatie van het gezin en haar leden ten opzichte van derden. Het draait om familie charters, familie raden, familiereünie in een lange termijn perspectief en de eenheid van het gezin nodig om de samenhang van een socio-economische hele familie-venture-erfgoed te verzekeren).

Niet erg gebruikelijk in Frankrijk voor grote familie KMO's zijn minder aanwezig in Duitsland, Zwitserland en de Verenigde Staten, de governance van de familie, strengere economische omstandigheden, echter, heeft de neiging om een ​​onderdeel van het MVO-model te worden.

Internet Governance

Het wordt bedoeld met "Internet Governance" de ontwikkeling en toepassing door de regeringen, de particuliere sector en het maatschappelijk middenveld in het kader van hun respectieve rollen, van gedeelde principes, normen, regels, besluitvormingsprocedures en gezamenlijke programma's die de ontwikkeling en het gebruik van het Internet vormgeven.

Instellen van het verslag van de werkgroep over Internet Governance

Governance University

Dit type van het bestuur is om:

 • goede praktijken in het universitair bestuur te identificeren en te delen;
 • versterking van de capaciteit van de instellingen en bijdragen aan de versterking van de instellingen executive leadership;
 • tools voor het verzamelen en analyseren van betrouwbare en recente gegevens over het hoger onderwijs te ontwikkelen;
 • ontwerpen en implementeren van bewustmaking en opleiding op universitair bestuur, het ontwikkelen van een professionele cultuur in universitaire bestuur;
 • ontwikkelen op vrijwillige basis voor het bestuur evaluatie-instrumenten in de instellingen voor hoger onderwijs en meer in het algemeen alle stakeholders in het hoger onderwijs.

Beheer van informatiesystemen

Direct daalde governance-principes, het bestuur van de informatietechnologie bedoeld om te reguleren, te optimaliseren en maken het soms meer open, transparante en collaboratieve beheer van informatiesystemen van een organisatie, meestal in een logica van het gemeenschappelijk goed als actoren zijn onderdeel van een logische rijden duurzame ontwikkeling. Het informatiesysteem geleidelijk in de logica van de toegepaste bestuur; In het najaar van 2010 werden ten minste 9 landen testen van een "Open data" aanpak, de Verenigde Staten met de regering initiatief Open opgericht in 2009 door de regering-Obama en de president zelf.

In alle gebieden van het bedrijfsleven en de samenleving, ook de familie en het individu, wordt de besluitvorming steeds meer gekoppeld aan informatietechnologie en het gebruik ervan. De afdeling of IT-afdeling van een bedrijf is niet alleen een service provider, maar wordt een belangrijke speler. Als het de strategie van het bedrijf niet te vergezellen, zal het vroeg of laat gestraft. Web 2.0 zorgt voor een veel groter aandeel voor gebruikers die vervolgens actoren in het bestuur te worden.

Het meten van bestuur

Sinds de wereldtop in Rio in vele gebied streeft zij naar een beter te kunnen beoordelen en meten van de kwaliteit van multi-level governance-systemen, bestuur multi-site ...), dat vereist geloofwaardige en vergelijkbare indicatoren om relevante produceren een land en een administratief niveau naar het andere. Voorbeelden:

 • Worldwide Governance Indicators project ontwikkeld door leden van de Wereldbank en het World Bank Institute en publiceert geaggregeerde en individuele indicatoren voor meer dan 200 landen op zes dimensies van bestuur: stem en verantwoording / verantwoordingsplicht, stabiliteit politieke en afwezigheid van geweld, bestuur effectiviteit, kwaliteit van de regelgeving, de rechtsstaat, de controle van corruptie.
  Als aanvulling op de WGI, gelegen aan de "macro" schaal en steek het land, het Instituut van de Wereldbank heeft ontwikkeld bestuur studies zeggen Wereldbank Governance Surveys, evaluatie-instrumenten van het bestuur op de schaal van een land dat betrokken is bij micro- of sub-nationaal niveau, op basis van informatie verzameld van burgers, het bedrijfsleven en werknemers in de publieke sector in een bepaald land aan het bestuur zwakheden diagnosticeren en suggereren praktische benaderingen de strijd tegen corruptie,
 • De Lokale Agenda 21 en veel gemeenschappen willen deze indicatoren af ​​op hun niveau,
 • In de late jaren 1990, met de Wereldbank in het bijzonder, wetenschappers hebben voorgesteld computersystemen te aggregeren of combineren heterogene informatie uit verschillende bronnen tot de eerste wereldwijde bestuur indicatoren produceren. Bepaalde methoden voor het kwantificeren van de relatieve nauwkeurigheid van individuele bronnen van gegevens over bestuur, en daarmee de totale governance-indicatoren. Methoden van dit type zijn getest door de Wereldbank voor de zes dimensies van bestuur; voor 199 landen en gebieden, en om vier periodes van 25 gegevensbronnen uit 18 entiteiten, met een berekening van de marges van de fout. Dit werk werd voortgezet in 2004, 2006 en de volgende jaren,
 • Als onderdeel van de milieuvriendelijke en sociaal verantwoorde investering, hebben een soortgelijke aanpak toegepast om bepaalde aspecten van het bestuur van grote bedrijven.

De OESO erkent dat sommige van deze indicatoren het onderwerp van "misbruik" zijn geweest, als onderdeel van de communicatie activiteiten type "greenwashing" bijvoorbeeld.

Op basis van de correlatie van de twee aggregaten sociale cohesie en de prestaties, gepresenteerd in rapporten De sociale staat van Frankrijk en Governance, Sociale link Prestaties: een wereld uitzicht, en op basis van openbare-indicatoren, het Observatorium dialoog en sociale intelligentie toont het belang van verder onderzoek naar de governance-mechanismen het genereren van een verbetering in meerdere dimensies: het uitwisselen van informatie, diepere diagnostiek, analyse van innovatieve ervaringen en voorstellen, optimalisatie van de projecten, eigendom beslissingen met betrekking tot onderdelen van de samenleving, het herkennen van medewerkers, het delen van collectieve succes.

Citaties

Omar Saghi, Wees beleefd, zeggen bestuur, AS IS # 596

Pierre Calame

Kofi Annan

Professor Yvan Allaire, Ph.D. voorzitter van de raad IGOPP

Allaire en Firsirotu 2003